Sprawdź dostępność

Logo Panorama Morska
×
 
2
Dorosłych
Bez dzieci
Dziecko
Dziecko
Dziecko
wybierz

Sprawdź dostępność

Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Przetarg na wykonanie ok. 4167 m2 posadzek maszynowych betonowych

Wykonanie ok. 4167 m2 posadzek maszynowych betonowych

Zapraszam do przesłania oferty na kompletne wykonanie ok. 4 167 m2 posadzek maszynowych betonowych ( np. z miksokreta ) z naszych materiałów lub Wykonawcy

w nowobudowanym naszym budynku w Jarosławcu „Fun zi Bar Centrum Rozrywki” .

 

Termin składania ofert do poniedziałku 26.07.2021 do godziny 15:00.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie lub e-mailem jednocześnie na adresy:

dyrektor@panorama-morska.pl

zuzanna.zrodowska@panorama-morska.pl

 

Jeżeli jednak będą potrzebowali Państwo więcej czasu na przygotowanie atrakcyjnej oferty, w uzasadnionych przypadkach jesteśmy w stanie przedłużyć termin składania ofert na Wasz wniosek.

Planujemy bez zbędnej zwłoki, dokonać wyboru oferty do soboty 31.07.2021.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA jest:

• wykonanie posadzek maszynowych betonowych ( np. z miksokreta )

dopuszcza się wylewanie metodą maszynową z zastosowaniem gotowych wyrobów ze wszystkimi materiałami budowlanymi oraz opcjonalnie istnieje możliwość złożenia oferty bez materiałów.

 

WYMAGANIA DLA WYKONAWCY:

 1. Materiał,
 2. Wykonanie dodatkowych wzmocnień włóknami polipropylenowymi,
 3. Zabezpieczenie folią stolarki przeszkleń,
 4. Ułożenie folii oraz wełny,
 5. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 6. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 7. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą następować będą po zakończeniu pracy i ich odebraniu przez Zamawiającego. Szczegółowe uzgodnienia Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą – w umowie,
 8. Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami budowlanymi, w tym w szczególności wynikającymi z:
  - obowiązującego prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późn.zm), w tym wszelkie normy i przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 10. oferenci mogą złożyć wyłącznie jedną ofertę, możliwą w dwóch wariantach ( z materiałem i bez materiału ),
 11. nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

PO STRONIE ZLECENIODAWCY:

 1. Taśma deletacyjna,
 2. Wełna,
 3. Folia
   

Obecnie trwają prace budowlane, inwestycję realizujemy bez przetargów i planujemy skończyć rozbudowę w grudniu 2021r.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt i zapraszam na wizję lokalną budowy.

Fun zi Bar Centrum Rozrywki
Zestawienie posadzki
Posadzki. DWG