Sprawdź dostępność

Logo Panorama Morska
×
 
2
Dorosłych
Bez dzieci
Dziecko
Dziecko
Dziecko
wybierz

Sprawdź dostępność

Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Przetarg na wykonanie 4250 m2 tynków maszynowych gipsowych

Wykonanie 4250 m2 tynków

Zapraszam do przesłania oferty na kompletne wykonanie ok. 4250 m2 tynków maszynowych gipsowych z naszych materiałów lub Wykonawcy

w nowobudowanym naszym budynku w Jarosławcu „Fun zi Bar Centrum Rozrywki” .

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych na poszczególne piętra.

Termin składania ofert do poniedziałku 26.07.2021 do godziny 15:00.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie lub e-mailem jednocześnie na adresy:

dyrektor@panorama-morska.pl

zuzanna.zrodowska@panorama-morska.pl

Jeżeli jednak będą potrzebowali Państwo więcej czasu na przygotowanie atrakcyjnej oferty, w uzasadnionych przypadkach jesteśmy w stanie przedłużyć termin składania ofert na Wasz wniosek.

Planujemy bez zbędnej zwłoki, dokonać wyboru oferty do soboty 31.07.2021.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA jest:

• wykonanie tynków gipsowych na ścianach, sufitach, słupach betonowych, itd… ze wszystkimi materiałami budowlanymi oraz opcjonalnie istnieje możliwość złożenia oferty bez materiałów.

dopuszcza się nakładanie tynków metodą maszynową z zastosowaniem gotowych wyrobów jak tynki maszynowe lekkie lub ciężkie jak również tradycyjne tynki nakładane ręcznie.
 

Ponadto wysokości pomieszczeń należy traktować jako maksymalne, nie odjęto zabudów kanałów wentylacyjnych.
Pomieszczenia tynkujemy od poziomu posadzki z warstwami wykończeniowymi do spodu obudów kanałów wentylacyjnych.

 

WYMAGANIA DLA WYKONAWCY:
 1. Materiał wraz z kartami charakterystyki,
 2. Zabezpieczenie folią stolarki przeszkleń,
 3. Wykonanie obróbki narożników,
 4. Zagruntowanie podłoża,
 5. Posiadanie we własnym zakresie rusztowania, umożliwiając tym pracę na wysokościach,
 6. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 7. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 8. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą następować będą po zakończeniu pracy i ich odebraniu przez Zamawiającego.Szczegółowe uzgodnienia Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą – w umowie,
 9. Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami budowlanymi, w tym w szczególności wynikającymi z:
  - obowiązującego prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późn.zm), w tym wszelkie normy i przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 11. oferenci mogą złożyć wyłącznie jedną ofertę, możliwą w dwóch wariantach,

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt i zapraszam na wizję lokalną budowy.
Poniżej orientacyjne powierzchnie: 

Zestawienie całościowe tynków

Fun zi Bar Centrum Rozrywki